Alberto Chollet  Black & White


Mila 23, Romania,  2014